Stichting Academy of Absolute Understanding

Reimersbeek 7

1086 AE Amsterdam

Fiscaal nummer: 8089.28.545

Email: contact@acadun.com

 

Bestuur;

Voorzitter/Penningmeester: R. Brand

Bestuurslid: H. Hooijschuur

Secretaris: G. Benerink

 

Doelstelling;

De stichting heeft als doel; het bevorderen en ondersteunen van studie en onderzoek naar ontplooiing van bewustzijn en de toepassing daarvan ter verbetering van de geestelijke volksgezondheid en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelinks verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door;

Het oprichten, onderhouden en ondersteunen van – instituten en/of organisaties die actief zijn op het gebied van de doelstelling van de stichting;

Het verlenen van support aan activiteiten van welke aard dan ook die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting;

Het financieren van publicaties over bovengenoemd gebied van wetenschap.

 

Activiteiten;

De academie heeft coördinatoren die ervoor zorgen dat deze archieven - in de vorm van boeken, cd’s en dvd’s – worden onderhouden en gedistribueerd.

 

De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit;

Donaties.

 

De manier waarop de stichting geld werft

Geld word verwerft via website, nieuwsbrieven, social media en persoonlijk contact.

 

Beloningsbeleid;

Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, alleen voor gemaakte onkosten.

 

Vermogen;

Het vermogen word aangewend In het vastleggen van wijsheid op Website/ boeken/ CD’s/ DvD’s en documentaire

 

Uitgeoefende activiteiten;

In het afgelopen jaar zijn diverse CD’s en Dvd’s beschikbaar gekomen welke via website gedeeld worden met belangstellenden.

 

Financien;

 

Stichting Academy of Absolute Understanding

Balans per 31 december

Aktiva

2012

2011

Passiva

2012

2011

 

 

Vaste Aktiva

Stichtingskapitaal

Financiele vaste aktiva

 

 

Kapitaal

192.200

190.963

Leningen u/g

154.851

154.851

 

 

 

Liquide middelen

37.349

36.112

 

 

 

Totaal

192.200

190.963

Totaal

192.200

190.963

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en Lasten

 

 

 

 

2012

2011

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

Giften

 

 

 

14.800

26.200

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

PR

 

 

 

0

100

Presentatiekosten

 

 

0

404

Reiskosten

 

 

1.384

3.562

Porto

 

 

0

40

Contributies/abonnenmentkst.

 

95

27

Automatiseringskosten

 

 

0

536

Onkosten Dr. Shankar

 

12.000

12.000

Rente/bankkosten

 

 

84

94

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

13.563

16.763

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

1.237

9.437