Dr. Vijai S Shankar MD.PhD.

Gepubliceerd op www.acadun.com

Nederland

15 februari 2013

 

 

Wat betekent oorzaak en gevolg?

 

De oorzaak is een persoon of een ding die aanleiding geeft tot een handeling, verschijnsel of omstandigheid. Een gevolg is een verandering in een persoon, ding, verschijnsel of omstandigheid. De verandering in een persoon, ding, verschijnsel of omstandigheid is eveneens het resultaat of de consequentie van een oorzaak, want een persoon of een ding is een oorzaak.

 

Dit betekent dat een gevolg een verandering is in een oorzaak en een oorzaak een verandering is in een gevolg. Daarom is het onmogelijk om de oorspronkelijke oorzaak of het oorspronkelijke gevolg vast te stellen. De eerste oorzaak of het eerste gevolg kan nooit vastgesteld worden. Het is hetzelfde als de kip-of-eivraag, of het ei eerst kwam, of de kip. Het enige wat erover gezegd kan worden is dat een ei een gecomprimeerde kip is en een kip een tot uitdrukking gebracht ei is.

 

Het leven heeft vele vraagstukken. Bijvoorbeeld, kwam het zaad eerst of de boom, kwam het dier eerst of het bevruchte eicel, kwam de mens eerst of het bevruchte eicel? En alles wat erover gezegd kan worden is dat een boom een tot uitdrukking gebracht zaadje is en een zaadje een gecomprimeerde boom is, en dat mens en dier tot uitdrukking gebrachte bevruchte eicellen zijn en een bevrucht eicel een gecomprimeerde mens of dier is.

 

De anatomie en fysiologie van elke levende soort, inclusief die van de mens, ontwikkelt zich spontaan, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar in het leven. Daarom zijn de structuur, vorm, gestalte, kleur, functies, bewegingen en gedrag uniek en verschillend van elkaar, dat betekent dat zij hetzelfde kunnen zijn, maar nooit identiek. Dus is een uiteindelijke oorzaak die leidt tot een uiteindelijk gevolg onmogelijk vast te stellen. De menselijke soort hoeft niets te doen om te zien, te horen, te ruiken, te proeven, te voelen, te denken of te bewegen. Dit alles gebeurt met een mens. Dit zijn de overlevingsinstincten van de mens en zij gebeuren spontaan, oncontroleerbaar en onvoorspelbaar door de intelligentie van het leven of God, zonder oorzaak of gevolg. Hoewel oorzaak en gevolg worden onderscheiden, zijn zij een kwestie van opvatting, maar zijn niet werkelijk.

 

De mens maakt er alleen maar aanspraak op dat hij kan zien, horen, spreken, denken, bewegen, ruiken, proeven, voelen en gedragen. Als er van alles wat bestaat wordt onderzocht waar het uit bestaat, dan blijkt dat alles bestaat uit atomen, die feitelijk licht zijn. Daarom is de aanspraak op het vaststellen van oorzaak en gevolg onjuist, dat is illusoir en niet echt, want, om oorzaak en gevolg gescheiden van elkaar te laten zijn, zou tijd nodig zijn. Aangezien tijd afwezig is in het leven, omdat alles licht is, zijn oorzaak en gevolg eerder illusoir dan echt. De verlichte wijzen hebben verklaard dat het leven zonder oorzaak en gevolg is, wat betekent vrij van oorzaak en gevolg.

 

Dus wat betekent oorzaak en gevolg? Net zoals de andere vraagstukken is oorzaak en gevolg ook een vraagstuk van het leven. Een oorzaak is een gecomprimeerd gevolg en een gevolg is een tot uitdrukking gebrachte oorzaak.

 

Auteur: Dr. Vijai S. Shankar
© Copyright V. S. Shankar 2014

 

Noot van de redacteur:

Dit artikel is een serieuze uitdaging voor, en een verlichte weerlegging van een diepgewortelde doctrine in de menselijke geest – de doctrine van oorzaak en gevolg. De intelligentie van de mens wordt voortdurend op de proef gesteld. Hij komt graag op voor, of liever gezegd, hij is vastbesloten om op te komen voor zijn inzicht in het leven. De doctrine van oorzaak en gevolg is goed verankerd in het menselijke denken en onderwijzen, en is de basis voor uitgebreide en dure onderzoek- en studieprogramma’s. Echter, het verlichte inzicht in deze doctrine openbaart deze als onecht en illusoir. Hoe zal deze openbaring ontvangen worden door denkende lezers? De geest is niet genegen om dergelijke tegengestelde ideeën toe te staan en zou de vraagstelling die in dit artikel wordt opgeworpen krachtig kunnen verwerpen. Zo is de natuur van de geest en er is niets mis met zijn natuur. Het leven echter, is niet het gevolg van enige oorzaak, hoe nobel dan ook, of de oorzaak van enig gevolg – het maakt geen vergissingen.

Julian Capper, Verenigd Koninkrijk

 

Noot van de Duitse vertaler:

Relatieve logica, vanaf de Griekse filosoof Aristoteles en waarschijnlijk zelfs daarvoor, stelt vast dat A niet ‘niet A’ is. Absolute logica, echter, openbaart dat A en al het andere op deze wereld, dat is ‘niet A’, feitelijk licht is. Dit betekent niet dat relatieve logica niet bestaat. Het betekent dat licht voor de geest verschijnt in verschillende, gescheiden vormen; dus is logica geldig in de geest slechts vanwege klaarblijkelijke, maar illusoire gescheidenheid, terwijl gescheidenheid en logica afwezig zijn in het leven, dat een enkelvoudige stroom is, onscheidbaar en tijdloos. Oorzaak en gevolg, een logische gevolgtrekking dat B gebeurt vanwege A, is de basis van het logische menselijke denken in het dagelijks leven als ook in de wetenschap. De verlichten realiseren zich dat logica en vooral het concept oorzaak en gevolg, niet toepasbaar is op het leven, maar alleen voor de geest.

Dit inzicht dat gedeeld wordt in dit artikel, openbaart dat de logica van de menselijke geest alleen maar relatief is en niet absoluut.

Marcus Stegmaier, Duitsland

 

Noot van de Nederlandse vertaler:

De geest neemt het leven waar als afzonderlijke gebeurtenissen, afzonderlijke beelden, zoals op een filmstrip. De geest ziet de beelden na elkaar, waardoor tijd wordt gesuggereerd. Alles is voortdurend in beweging, het is onmogelijk om het begin, of de oorzaak, van een beweging te vinden. Toch blijft de geest ervan overtuigd dat het leven bestaat uit afzonderlijke gebeurtenissen, die volgens hem het gevolg zijn van een voorafgaande oorzaak of gebeurtenis.

Als alles licht is, dan is wat de geest onderscheidt: verleden, heden, toekomst, oorzaak en gevolg, eigenlijk licht en zijn in feite gelijktijdig aanwezig, zonder tijd. De denkende geest wordt in dit artikel uitgedaagd de grens van zijn denken onder ogen te zien.

Paula Smit, Nederland

 

 

Terug naar artikelpagina

 

back to articles page