De geest is een computer die kennis verzamelt en ‘Het Leven’ is de programmeur. Wanneer, waar en hoe de eerste versie begon kan niet worden bepaald, want de mens is niet de programmeur. Evenmin kunnen de nog komende versies nauwkeurig worden vastgesteld. Er zijn vele scholen, universiteiten en instellingen die les geven in het geprogrammeerde – elementair en gecompliceerd, en dit is kennis die de illusoire wereld in stand houdt, zoals de verlichten verklaard hebben. Een instituut dat inzicht aangaande de illusoire wereld deelt, is er niet maar is hard nodig, want het zou dat wat echt is aan het licht brengen – het gedachteloze en tijdloze ‘Nu’.

 

Academy voor Absoluut Inzicht

 

Quod gratis accepistis, gratis datis
Wat je kosteloos hebt gekregen, deel je kosteloos.

 

Introductie
De mens leeft in de dualiteit van wat echt is en wat slechts een verschijning is; wat ís en wat schijnt te zijn; wat eeuwig en onveranderlijk is en wat tijdelijk en veranderlijk is.

De verlichten begrijpen en zien het eeuwige onveranderlijke als de werkelijkheid, terwijl de mens alleen het tijdelijke veranderlijke kent en gelooft dat dat de werkelijkheid is. Er bestaat geen bewijs voor de werkelijkheid, noch kan dat er zijn, want het gaat de geest te boven, hoewel de mens er voortdurend naar op zoek is; er is geen gebrek aan bewijs voor wat illusoir is, want dat ligt binnen het bereik van de geest, en daarom houdt de mens het ook voor de werkelijkheid. Dientengevolge leeft de mens onzeker in het tijdelijke en veranderlijke zonder ooit zijn of haar essentie echt te begrijpen.

Niet kennis maar zuivere wijsheid is van verregaande betekenis voor de mensheid omdat het zijn ware identiteit blootlegt, daarbij voorbijgaand aan gekunsteldheden en geloofssystemen waar de geest door wordt aangetrokken en die een valse identiteit versterken.

 

Academie betekent: een genootschap of instituut waar eminente geleerden, kunstenaars of wetenschappers de standaarden van hun vakgebied stimuleren en handhaven. Het woord Academie is afkomstig van het Griekse woord Akademos, de naam van de tuin waar Plato, de Griekse filosoof, wiskundige en leerling van Socrates onderricht gaf. Dit was de eerste instelling voor hoger onderwijs in de westerse wereld.

 

Academie verwijst naar een plaats waar kennis wordt onderwezen, bewaard en opgebouwd. Het leven heeft uiterst nauwgezet kennis voorbereid en middelen verschaft met een voor de mens onbegrijpelijke intelligentie. Gedurende deze ontwikkeling en verfijning van kennis heeft het leven echter ook het inzicht geschonken dat het kenbare niet het leven is. Dit inzicht kwam door de verlichte wijzen, terwijl de denkers, wetenschappers en filosofen het kenbare propageerden – en dat nog steeds doen.

 

Academies die kennis promoten zijn er genoeg in de wereld: aan nog eentje is geen enkele behoefte. Academies verklaren over het algemeen wat al bekend is en als echt geaccepteerd wordt. De academies hebben de steun van de elite die het kenbare propageert en het bewijs vormt voor hun authenticiteit en echtheid. Aan de verklaring van de verlichten dat de wereld een illusie is, wordt geen aandacht geschonken, noch wordt deze verklaring geacht echt te zijn.

 

Project
Geen enkele academie verklaart de inzichten van de verlichte wijzen, dat de wereld, de mens en de geest, evenals tijd, illusoir zijn. Er is grote behoefte aan een academie die de mens bevrijdt van zowel het tijdelijke plezier als het tijdelijke lijden in het dagelijkse leven. Zo’n academie, die voor de komende generaties die wijsheid over wat het leven is bewaart en de mens uitnodigt het te leven, dát is waar de Academy of Absolute Understanding voor staat en wat het is.

 

Als onderdeel van hun ontwikkeling zijn mannen, vrouwen en kinderen ontelbare generaties lang gevoed met de leerstellingen, filosofieën, doctrines, dogma’s en opvattingen van heilige mensen, zieners, filosofen en onderwijskundigen. Vrede, geluk en verlichting waren en zijn nog steeds de felstbegeerde beloningen zonder ooit te zijn gerealiseerd. De mens is altijd standvastig geweest in het nastreven ervan en heeft ziel en zaligheid gegeven om ze te realiseren. Maar nog steeds heeft hij geen geluk gevonden noch bevrijding van het lijden in het leven dat hij dagelijks denkt te ervaren.

 

Een moment dat van groot belang is, en de momenten die volgen, worden geschiedenis. Eén zo’n moment is ‘nu’, waarin het Leven met uiterste precisie, de mensheid een diepgaande en unieke stap in zijn evolutie schenkt: ‘Academy of Absolute Understanding’. Deze academie zal in detail uiteenzetten dat elke leer, filosofie, doctrine, dogma en opvatting illusoir is en geen vrede, geluk en verlichting kan brengen. Ze zijn noodzakelijkerwijs illusoir omdat de wereld illusoir is, zoals de verlichten verklaard hebben. Inzicht in de illusoire aard van de wereld, de mens en de geest is daarom van het grootste belang, en zal uiteindelijk verlichting openbaren en bevrijding van het dagelijkse lijden.

 

Uiterst zelden zijn woorden van wijsheid die direct tot de mensheid gesproken zijn, bewaard zonder te zijn gefilterd door vertolkers, vertalers en allerlei gesprekspartners. De Academie moet een bibliotheek opzetten van boeken en video- en audio-opnamen van wijze woorden die door Dr Shankar zijn gesproken. De Academie heeft ook mankracht en moderne technologie nodig. De gedetailleerdheid en diepte van Dr Shankar’s inzicht zijn zonder precedent – en er volgt nog meer. De noodzaak en urgentie om deze wijsheid voor de mensheid te archiveren kan niet genoeg worden benadrukt.

 

Filantropie

Dit is de tijd en dit is de plaats waar het leven een helpende hand biedt om de openbaringen van zijn diepe wijsheid onder de mensheid te verspreiden. Zij die gezegend zijn met draagkracht kunnen bijdragen aan de wijsheid die door Dr Vijai S Shankar stroomt. Nu is de ondersteuning van liefdadigheid nodig zodat de wijsheid tot bloei mag komen in de harten van mannen en vrouwen over de hele wereld en voor de komende generaties.

 

ANBI

De stichting heeft een ANBI status. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. Meer info

BedragEUR
BedragUSD